{ការីត្រី} - Cary Trei

{ការីត្រី} - Cary Trei

Fish Curry

ការីត្រី - {Cary Trei}

Preparation time - 45 mins

Cooking time - 20 mins

Curry is one of dishes India brought to Cambodia as well as to many other countries. Curry is often cooked in big amounts for family gatherings and parties. It can be served with rice, fresh Khmer rice noodles or bread. The most common is chicken curry, but we also sometimes cook curry with pork or fish with additional vegetables like onion, yardlong beans and potatoes. However, when it comes to beef it's not only called curry any more but it is 'Curry Saraman (Cary Saramann) 'and it’s a kind of dish inspired by Muslim Cambodians.
The Fish Curry I am about to share with you today is a kind of fusion which uses every ingredient in regular curry, but I cook it differently by making 1/curry sauce and 2/fish separately. So instead one whole big soup which has everything in a pot together, it becomes curry sauce with a golden fish, fresh noodles and raw vegetables. I purposefully want to make it a way that we've never seen before. Also I want play with some decoration which helps the dish become more attractive, easy to serve and good left over that can be designed into other dishes.

Ingredients -
 • Fish fillet: 2kg
 • Shrimp paste: 1 tablespoon
 • Fish sauce: 1 tablespoon
 • Cooking oil: 1 cup
 • Dried red chili: 100g
 • Coconut milk: 4 cups
 • Garlic: 8 cloves
 • Shallots: 6-8 pieces
 • Cilantro roots: 6-8 stumps
 • Unsalted peanuts: 150g
 • Palm sugar: 2 tablespoons
 • Cucumber:4-5 pieces
 • Banana flower: 1pieces
 • Beansprout: 150g
 • Pkar Kamploak: 300g
 • Pkar Snao: 2 bunches
 • Fresh Khmer noodles: 1.5kg

Fish fillet: cut into big chunk about 200-250g
Dried red chili: remove all seeds, give a quick rinse to wash, soak it in room temperature water for 15 mins and finely mince.
Garlic, shallots, cilantro roots and peanuts: peel garlic and shallots, place them in blender or food processor and process for a minute then add cilantro roots and have it run for another minute. Finally add peanuts and mix well with the rest for 1.5 minutes.
Cucumber: use peeler to thinly slice and slice it into stripes and place in icy water to crisp. Then drain 10 minutes before use.
Banana flower: thinly slice and place in room temperature water with lime juice. Then drain 10 minutes before use.
Beansprout: wash well and drain 10 minutes before use.
Pkar Kamploak and pkar Snao: pick flowers/wash well and drain
Place a medium pot on medium heat then add 3 table spoons of cooking oil in. When the oil is hot put the chili in and stir until the fragrance is released and the oil becomes a bit dark red. Place blended mixture of garlic, shallots, cilantro roots and peanuts in and stir until everything becomes one color then add shrimp paste and stir for 1-2 minutes. Add fish sauce and palm sugar in and mix well. Finally, add coconut milk in and let it boil. Let it cool down and wait for serving time.
Put a non-stick pan on a high heat, place the rest of cooking oil in and wait until the oil get very hot and place fillet fish in and cook about 3-4 minutes each side or until the fish get golden brown then take it out to let oil drain.

To serve:
Place small piles of each vegetable, golden crispy fish and fresh Khmer noodles on a plate around a bowl of curry sauce. This will create a very attractive and colorful fish curry you will have never experience before. To eat bring everything to the center and pour curry sauce on the top. Mix and take a big bite!

 

Photography by Nataly Lee. 


Leave a comment

Featured Article

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”
Press

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”

ចុចអានអត្ថបទដើម ក្រុមហ៊ុន MG ចូលចិត្តប្រទេសកម្ពុជា ហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ពេញចិត្តក្រុមហ៊ុន MG ផងដែរ។ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ក្នុងការតបស្នងទៅប្រទេសជាតិ ដែលបានស្វាគមន៍ពួកគេដោយបើកចំហរ។ ការទទួលស្គាល់ដោយទេពកោសល្យដែលកំពុងរីកចម្រើន គឺជាបេសកកម្មសង្គមមួយ ដែលក្រុមហ៊ុនរថយន្ត MG បានចាប់យក។ បន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយចំនួនពីរលើក ដែលដឹកនាំដោយលោក Richard...
Jan 30, 2020
Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum
Press

Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum

កម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងវេទិកាប្រជុំកំពូលរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍អាស៊ានចាប់ពីថ្ងៃទី 17 ដល់ 23 ខែមករា ឆ្នាំ 2021 ក្នុងការអបអរសាទរ សហគមន៍សន្តិភាពនិងជោកវាសនាតែមួយ។Cambodia welcomes you to the 2021 ASEAN Tourism Forum (ATF)...
Jan 24, 2020
CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”
Press

CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”

Her recipes can now be tasted in a special menu at Brasserie Louis in Rosewood HotelRead original article...
Dec 27, 2019
CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា
Press

CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា

ទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍ Chef Nak នៅក្នុងកម្មវិធី «សេដ្ឋកិច្ចយប់នេះ Business Prime Time» របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CNC TV ដែលរៀបរាប់អំពីអាជីវកម្ម Rotanak.co និងសេវាកម្មរបស់ Mahope - Luxury Home Dining
Dec 23, 2019