{ការីត្រី} - Cary Trei

{ការីត្រី} - Cary Trei

Fish Curry ការីត្រី - {Cary Trei} Preparation time - 45 mins Cooking time - 20 mins Curry is one of dishes India brought to Cambodia as well as to many other countries. Curry is often cooked in big amounts for family gatherings and parties. It can be served with rice, fresh Khmer rice noodles or bread. The most common is chicken curry, but we also sometimes cook curry with pork or fish with additional vegetables like onion, yardlong beans and potatoes. However, when it comes to beef it's not only called curry any more but it is 'Curry Saraman (Cary Saramann) 'and it’s a kind of dish inspired by Muslim Cambodians.The Fish Curry I am about to share with you today is a kind of fusion which uses every ingredient in regular curry, but I cook it differently by making 1/curry sauce and 2/fish separately. So instead one whole big...
Rotanak Admin - Dec 01, 2018
{ប្រហុកលីងក្រសាំង} - Prohok Ling Krasaing

{ប្រហុកលីងក្រសាំង} - Prohok Ling Krasaing

Prohok Ling with Krosaing ប្រហុកលីងក្រសាំង - {Prohok Ling Krasaing} Preparation time - 20 mins Cooking time - 30 mins Prohok Ling Krasaong is a kind of a dip that has a pork and prohok base with a sour flavor from Krasaing that makes the whole dish so tasty and light. Ling means 'dry roasted' and it reflects that the dish is dried. This makes it perfect to eat right the way after cooking, keep for later or pack to travel with. This dish is one of the most popular kinds for famers who need to work all day in the field. So, they would pack it with cooked rice in the morning to eat in the fields. The best match would be freshly pick cucumbers, wind beans, round eggplants… from the field of course!Thinking of this dish transports me to the sitting under the shade of Krasaing tree looking at...
Rotanak Admin - Aug 18, 2018
{ឡុកឡាក់សាច់គោ} - Lok Lak Sach Kou

{ឡុកឡាក់សាច់គោ} - Lok Lak Sach Kou

Beef Lok Lak ឡុកឡាក់សាច់គោ - {Lok Lak Sach Kou} Preparation time - 20 mins Cooking time - 25 mins Beef Loc Lak (Sauté Diced Beef) is a cubed beef sauteed with seasoning and this dish is one of the French-inspired dishes in Cambodian cuisine. In Vietnam, there is almost an identical dish which is called Bò Lúc Lắc which literally translates to “shaking beef”. Beef used to be a luxury ingredient in Cambodian cuisine, therefore this dish is mostly served at formal events, such as wedding banquets. But this only happens in rural areas these days. In Cambodia this dish is served on a bed of lettuce, tomatoes and onions with a beautiful dipping sauce of lime juice, salt and black Kampot pepper. Ingredients -Serve 6-8 Beef tenderloin: 1kg Garlic: 8-10 cloves Cooking oil: 3 Tablespoons Palm sugar: 1.5 tablespoon Sea salt: 1 teaspoon Chinese cooking wine: 2 tablespoons Oyster...
Rotanak Admin - Aug 18, 2018
{ប្រហុកខ្ទឹះ} - Prohok Kteh

{ប្រហុកខ្ទឹះ} - Prohok Kteh

Creamy Prohok with Pork ប្រហិកខ្ទឹះ - {Prohok Kteh} Preparation time - 45 mins Cooking time - 20 mins Prohok Khtih is a kind of dip that has a pork and coconut cream base and Prohok as flavoring. This is a perfect dish for those who can’t eat Prahok directly with its authentic and unique taste. Pork, lemongrass paste, coconut cream with the rest of ingredients allow the Prohok flavors to mellow but keep its real identity very clear. The crunchiness of all the fresh vegetables meet the creamy, salty and sweet flavors of Prohok Khtih; with soft and sticky steamed rice in one mouthful it is a great joy! Ingredients -Serve 6-8 Pork: 500g Prohok: 100g Lemongrass: 4-5 stumps Galangal: 2-3 thin pieces Turmeric: 2 inches long Kaffir lime skin: side of a thumb Kaffir lime leaves: 5 leaves Garlic: 10 cloves Shallots: 5-6 pieces Palm sugar: 1.5 tablespoons Coconut...
Rotanak Admin - Aug 18, 2018
loader
Showing 1 - 4 of 19 results

Featured Posts

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”
Press

ក្រុមហ៊ុន MG សហការជាមួយមេចុងភៅ Nak ក្រោមប្រធានបទ “គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅកម្ពុជា”

ចុចអានអត្ថបទដើម ក្រុមហ៊ុន MG ចូលចិត្តប្រទេសកម្ពុជា ហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ពេញចិត្តក្រុមហ៊ុន MG ផងដែរ។ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ក្នុងការតបស្នងទៅប្រទេសជាតិ ដែលបានស្វាគមន៍ពួកគេដោយបើកចំហរ។ ការទទួលស្គាល់ដោយទេពកោសល្យដែលកំពុងរីកចម្រើន គឺជាបេសកកម្មសង្គមមួយ ដែលក្រុមហ៊ុនរថយន្ត MG បានចាប់យក។ បន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយចំនួនពីរលើក ដែលដឹកនាំដោយលោក Richard...
Jan 30, 2020
Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum
Press

Chef Nak Features in ASEAN Tourism Forum

កម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងវេទិកាប្រជុំកំពូលរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍អាស៊ានចាប់ពីថ្ងៃទី 17 ដល់ 23 ខែមករា ឆ្នាំ 2021 ក្នុងការអបអរសាទរ សហគមន៍សន្តិភាពនិងជោកវាសនាតែមួយ។Cambodia welcomes you to the 2021 ASEAN Tourism Forum (ATF)...
Jan 24, 2020
CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”
Press

CHEF NAK REVAMPS FORGOTTEN CAMBODIAN DISHES IN HER COOKBOOK “NHUM”

Her recipes can now be tasted in a special menu at Brasserie Louis in Rosewood HotelRead original article...
Dec 27, 2019
CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា
Press

CNC៖ សហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរ មួយរូប បានបោះពុម្ភសៀវភៅមួយ មានឈ្មោះថា ញុំា

ទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍ Chef Nak នៅក្នុងកម្មវិធី «សេដ្ឋកិច្ចយប់នេះ Business Prime Time» របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CNC TV ដែលរៀបរាប់អំពីអាជីវកម្ម Rotanak.co និងសេវាកម្មរបស់ Mahope - Luxury Home Dining
Dec 23, 2019